Saltar al contenido

Logo FAUNISMO Home

Posicionament

Cria de animales y Faunismo

Benestar animal

El benestar animal és una ciència relativament nova, que té com a objecte la definició de mètodes i sistemes que permetin incrementar el benestar dels animals, gràcies a l’optimització de la utilització dels recursos disponibles, superant així les limitacions inherents a la captivitat.

Els Faunistes estimem als animals. El seu benestar és per a nosaltres una prioritat. Advoquem per una permanent i continuada labor dirigida a la millora del benestar dels animals que depenen de nosaltres.

A les persones que estem a càrrec del manteniment d’animals en captivitat, ens correspon assegurar-nos que se salvaguarden les denominades «cinc llibertats», que consisteixen en: garantir que no passin fam o set, procurar que se sentin segurs, procurar-los confort físic i tèrmic, vetllar per la seva salut i permetre’ls manifestar comportaments naturals.

Maltrato animal en el faunismo

Maltractament

El maltractament és sinònim de crueltat gratuïta, de voluntat d’infligir un mal innecessari, pel simple «plaer» de fer-lo. El Faunisme es declara contrari al maltractament animal.

Els Faunistes, no obstant això, considerem que en multitud de circumstàncies no es pot qualificar de maltractament al sacrifici d’un animal. Així, per exemple, no es pot qualificar de maltractament al fet de sacrificar a un animal de producció quan arriba al final del seu cicle productiu o de dur a terme un control letal d’una plaga de conills, sobretot si es procura minimitzar el sofriment que necessàriament això comporta. En tots dos exemples, el sacrifici no està vinculat a una actitud cruel, de la mateixa manera que no podem catalogar de cruel a un depredador que caça a la seva presa.

Així mateix, els Faunistes observem que és possible i necessari compatibilitzar tradició i benestar animal. Per això considerem ineludible l’evolució de les tradicions en les quals els animals sofreixen de manera innecessària, cap a modalitats respectuoses amb el seu benestar.

trafico ilegal en el faunismo

Tràfic il·legal

El Faunisme rebutja inequívocament el tràfic il·legal d’animals.

Aquest fet, juntament amb la pèrdua d’hàbitats, són els factors que més posen en risc la biodiversitat i la supervivència de les espècies amenaçades.

Hem no obstant això de destacar, que el tràfic il·legal d’espècies protegides no té res a veure amb el seu comerç legal.

El fet que una espècie estigui protegida no comporta necessàriament que no es pugui tenir, comprar o vendre. És perfectament lícit comerciar amb exemplars d’espècies protegides, quan aquests procedeixen de la cria autoritzada i controlada en captivitat o quan procedeixen de captures autoritzades.

La convenció CITES (Convenció sobre el Comerç Internacional d’Espècies Amenaçades de Fauna i Flora Silvestres), és un tractat internacional ratificat per 183 països, que defineix perfectament els límits de captura de les espècies amenaçades i regula i afavoreix la seva cria en captivitat.

listas positivas faunismo

Llistes positives

Les denominades «llistes positives», tal com s’estan plantejant a nivell legislatiu en molts països, semblen tenir com a objectiu últim dificultar en la mesura del possible la tinença d’animals de companyia diferents al gos o el gat.

El Faunisme advoca per la llibertat de tenir i criar tota mena d’espècies, amb les úniques premisses de què es disposi del coneixement necessari per a fer-lo, que es procuri pel seu benestar i que no tinguin un caràcter invasor demostrat. Per això, rebutja les llistes positives tal com s’estan plantejant i considera més possibilista i realista l’estratègia basada en llistes negatives, com la d’espècies invasores.

especies amenazadas en el Faunismo

Espècies amenaçades

Per als Faunistes, el fet d’actuar proactivament en favor de la conservació de les espècies amenaçades és una obligació moral que tots hem d’assumir com a pròpia.

El Faunisme advoca per l’actuació coordinada d’investigadors, administracions, zoològics i criadors privats, com a potent eina per a l’adquisició «ex situ» de coneixements aplicables «in situ» i per a la salvaguarda de poblacions captives que permetin garantir la viabilitat genètica de les poblacions silvestres en el cas que sigui necessari procedir a la seva reintroducció.

especies invasoras en el faunismo

Espècies invasores

Encara que els Faunistes considerem que qualsevol espècie pot mantenir-se en captivitat a nivell privat si se sap com fer-ho, acceptem que en els casos en els quals està demostrada la capacitat invasora d’una espècie determinada, és preferible limitar la seva tinença a fi de minimitzar riscos per al medi ambient.

Així mateix, considerem que tots els mètodes de control, inclosos els letals, s’han de poder contemplar quan es requereix controlar la població d’espècies invasores que siguin una amenaça per a la biodiversitat o per als nostres cultius; tan si parlem del caragol poma, com de la cotorra argentina o dels gats ferals o assilvestrats.

animales compañia en el faunismo

Animals de companyia

Els animals ens acompanyen des de fa milers d’anys. Amb ells vam establir una relació simbiòtica de benefici mutu que continua essent plenament vigent avui dia. Els animals de companyia han passat a tenir un paper fonamental per al benestar emocional dels ciutadans.

El Faunisme està a favor de la llibertat de tenir i criar animals i considera que pràcticament qualsevol espècie es pot mantenir de manera responsable en les nostres llars si sabem com cobrir les seves necessitats fonamentals i vetllem pel seu benestar. Gossos, gats, aus, peixos, rosegadors, rèptils, etc; tots ells poden acompanyar-nos. A nosaltres ens correspon seleccionar un tipus d’animal que puguem atendre adequadament.

El Faunisme rebutja el seu abandonament i alerta de les conseqüències que aquest acte cruel i irresponsable comporta. Els exemplars assilvestrats suposen una greu amenaça per a la biodiversitat.au

Criadores en el faunismo

Criadors d'animals de companyia

Els Faunistes posem en valor la labor dels criadors, que ens permeten gaudir de la companyia multitud d’espècies, siguin gossos o gats, siguin altres espècies, sense que amb això afectem negativament les poblacions silvestres. Les poblacions existents en els centres de cria, constitueixen una reserva genètica d’incalculable valor, que pot resultar clau per a la recuperació d’espècies en perill d’extinció.

La cria responsable garanteix l’obtenció d’exemplars física i psicològicament sans i en condicions òptimes per a poder-se integrar en els nostres entorns humans.

La cria responsable ha de constituir una premissa «sine qua non» a exigir a criadors professionals i amateurs. Els criadors han de poder garantir el benestar dels seus reproductors i la idoneïtat dels joves que s’integraran en les nostres llars.

comercio en el faunismo

Comerç d'animals de companyia

Els Faunistes considerem que el comerç d’animals de companyia dut a terme per professionals, en instal·lacions adequades, constitueix la via més lògica i assenyada per a posar-los a l’abast de la població urbana, preservant el seu benestar.

L’estreta col·laboració entre els criadors i els comerços és fonamental i repercuteix en benefici dels propis animals i dels seus futurs propietaris.

Els comerços professionals són els qui millor poden assessorar els futurs amos d’un animal, per tal de garantir que estarà ben atès des del primer dia.

protección animal en el faunismo

Protecció de la biodiversitat

L’espècie humana no pot permetre’s la inconsciència d’actuar com a simple espectadora de la crisi de pèrdua de biodiversitat que està experimentant el nostre planeta.

El ritme en el qual s’estan extingint multitud d’espècies és comparable amb els grans esdeveniments d’extinció del passat. Cadascuna d’aquestes extincions constitueix una pèrdua irreparable per a la biosfera i per a l’ésser humà.

Els Faunistes considerem que la societat humana ha d’assumir la seva responsabilitat i actuar proactivament per a intentar mitigar en la mesura del possible els efectes perniciosos que provoquen directament o indirectament les seves activitats sobre la biodiversitat.

Caza y pesca en el faunismo

Caça i pesca

La caça constitueix una eina essencial per al control poblacional de moltes espècies que, sense aquest control, inevitablement donen lloc a greus problemes sanitaris o de seguretat per a les persones, o que provoquen danys econòmica i/o ecològicament inassumibles.

Així mateix, és necessari posar en valor que la caça dona vida a les poblacions rurals i que els fons que aporten la caça i la pesca esportives controlades a les reserves naturals de tot el món, resulten imprescindibles per a la pervivència d’aquests paratges i de la seva biodiversitat.

El Faunisme accepta la pràctica de la caça i la pesca, sempre que es realitzin de manera responsable, amb les lògiques limitacions de seguretat que imposa la sovint alta freqüentació de persones en el medi natural, des d’una actitud de respecte a la biodiversitat i prioritzant la minimització del sofriment infligit a les preses.

controlar las poblaciones de las especie

Control de plagues

Els Faunistes constatem que els mètodes letals són sovint l’única via eficaç per a controlar les poblacions de les espècies que podem caracteritzar com a plaga i que es corresponen amb espècies amb una molt alta taxa de reproducció, que entren en competència directa amb els humans i que sovint actuen com a vectors i reservoris de malalties.

Negar aquesta opció de control sobre la base de consideracions pretesament «ètiques», és tancar els ulls a la realitat. Una proliferació exponencial i incontrolada d’aquestes espècies, seria extremadament nociva i insostenible per al conjunt de la humanitat i alteraria l’equilibri dels hàbitats naturals, comprometent la biodiversitat local.

Educacion medioambiental en el faunismo

Educació i sensibilització ambiental

El Faunisme considera imprescindible que ens esforcem a transmetre als nostres fills l’amor pels animals i per la naturalesa en general. Això els permetrà convertir-se en adults més feliços i respectuosos amb els altres i amb el planeta.

Així mateix, considera que també és important ensenyar-los a observar i acceptar la realitat que, en el món en què vivim, unes espècies es mengen a les altres. A assumir amb naturalitat que nosaltres també necessitem sacrificar animals per al seu aprofitament, tal com ocorre de manera universal en el nostre planeta des de l’inici dels temps.

Zoológicos en el Faunismo

Parcs zoològics

Els Faunistes apreciem la labor que realitzen els Zoològics en l’àmbit de l’educació ambiental de nens i adults. Ells són el nostre últim reducte de contacte directe amb les espècies d’origen silvestre.

La immensa majoria dels exemplars actualment presents en els Zoos han nascut en captivitat i no tenen records vinculats als seus hàbitats d’origen. Això facilita el seu manteniment i possibilita el seu benestar quan les instal·lacions del Zoo són adequades.

Els Zoos estan cridats a assumir un paper molt rellevant en els programes de cria en captivitat d’espècies amenaçades i, juntament amb els criadors privats, a actuar com a reservori genètic d’aquestes.

Libertad alimentaria en el faunismo

Llibertat d'elecció alimentària

Els Faunistes valorem com a fonamental la llibertat d’elecció individual, sempre que amb això no perjudiquem la llibertat d’elecció de les altres persones.

Per aquesta raó defensem amb convicció la nostra llibertat d’optar per consumir productes d’origen animal tenint en compte els criteris de salut i de sostenibilitat, sabent que amb això en cap cas coartem l’opció d’altres persones a no fer-lo.

L’espècie humana, a conseqüència d’un procés evolutiu de milions d’anys, està «dissenyada» per a consumir aliments d’origen animal com a part integrant d’una dieta variada que ens aporta salut i benestar.

Gastronomia en el faunismo

Cultura gastronòmica

Les cultures gastronòmiques de les societats actuals són hereves de tradicions culinàries mil·lenàries, en les quals els aliments d’origen animal tenen una importància cabdal.

Ramaders, pescadors, formatgers, xarcuters, industrials, comerciants, restauradors, etc, etc; les pròpies famílies consumidores finals; tots nosaltres som coprotagonistes d’una història cultural gastronòmica que sentim com a pròpia.

El Faunisme alerta que tots nosaltres hem de prendre consciència de la importància que té posar en valor i defensar la nostra cultura gastronòmica si desitgem conservar-la per a les generacions futures.

Producción alimentaria

Animals de producció

Milers d’anys enrere, els humans vàrem deixar de ser caçadors recol·lectors nòmades, vàrem establir-nos en un territori i vàrem decidir criar en captivitat algunes espècies per a destinar-les al nostre consum.

De la selecció continuada d’aquestes espècies van néixer les múltiples races i estirps d’animals de producció que ara existeixen, que depenen de nosaltres i que ens proporcionen aliments. Aquestes races i estirps constitueixen un patrimoni genètic que és necessari preservar.

Els Faunistes considerem que hem d’esforçar-nos a mantenir-los procurant el seu benestar i a aprofundir en la minimització del seu dolor en el moment del sacrifici.

animales de trabajo en el faunismo

Animals de treball

Els denominats animals de treball són un exemple viu del resultat de la simbiosi entre l’espècie humana i algunes espècies d’animals. Aquesta simbiosi ha donat lloc a multitud de races amb característiques físiques i conductuals que les fa especialment aptes per a determinades labors.

És més, aquests animals només se senten plenament «realitzats» quan tenen la possibilitat de posar en pràctica les seves habilitats.

El Faunisme posa en valor aquest patrimoni i advoca per la seva conservació i per la continuïtat de les activitats en les quals ells continuen resultant imprescindibles.

mundo rural

Món rural

Les persones que desenvolupen activitats agrícoles, forestals i ramaderes; la pròpia presència humana distribuïda pel territori; constitueixen un patrimoni que hem de conservar.

Elles són els qui mantenen en condicions els nostres boscos i camps, els qui conserven moltes de les nostres tradicions i els qui ens subministren aliments de proximitat.

La ramaderia contribueix de manera essencial a la nostra sobirania alimentària i a la viabilitat econòmica de moltes famílies del món rural.

El Faunisme aprecia profundament aquestes activitats mil·lenàries, que amb valentia i sacrifici s’estan adaptant als nous reptes i necessitats de la societat. Un món rural que hauria de comptar amb el ple suport de les Administracions Públiques.

sostenibilidad ambiental

Sostenibilitat alimentària

El Faunisme és partidari que, en aquest àmbit, la capacitat decisòria estigui estretament vinculada a la valoració científica. En massa ocasions hem vist com es pretenien imposar polítiques que no estaven basades en la ciència, sinó en la pura i simple opinió o creença.

Així, per exemple, des del punt de vista científic, és evident que l’aprofitament de les pastures per part dels herbívors, és la forma més eficient i sostenible de fer-ho; molt per sobre de les estratègies basades en processos industrials de transformació que ara es presenten com a alternativa.

En tot cas, el Faunisme advoca per aprofundir en l’aprofitament eficient dels recursos alimentaris del planeta, al mateix temps que es minimitzen els danys al medi natural.

Politica medioambiental y Faunismo

Adscripció política

El Faunisme és expressió de la nostra manera de relacionar-nos amb els animals i el medi ambient i està completament desvinculat de les preferències polítiques de cadascun de nosaltres.

La Iniciativa Faunista és absolutament transversal i reuneix en una mateixa comunitat a persones amb afiliacions polítiques absolutament diverses.

Això inclou també a les persones que es dediquen a la política, siguin del partit que siguin.

Uns partits polítics que haurien de plantejar-se seriosament l’assumir com a propis els criteris que defensa el Faunisme i que són reflex del sentir majoritari de la societat.